• 1-7

ప్రెజర్ గేజ్‌లు వేరియబుల్ ఏరియా ఫ్లోమీటర్‌లు మరియు సైఫన్స్